DESPRE NOI


Începând cu 01 septembrie 2010 ne-am comasat două grupuri şcolare din Sibiu, şi anume Grup Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Sibiu şi Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Sibiu. Actualmente denumirea unităţii noastre şcolare este Liceul Tehnologic "Henri Coanda" Sibiu, cu sediul în strada Henri Coandă, nr. 51.

LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ” SIBIU va asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului propriu şi va promova inovaţia. În acelaşi timp, LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ” SIBIU va milita pentru respectarea drepturilor şi intereselor elevilor în condiţiile legislaţiei în vigoare şi asigurând, cu mijloace de care dispune, siguranţa şi dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a acestora.

Celelalte proiecte şi activităţi desfăşurate de elevii liceului îndrumaţi de către cadrele didactice, vă invităm să le descoperiţi singuri continuând studiile în cadrul Liceul Tehnologic "Henri Coanda" Sibiu.

Director,
prof. ing. Florina Stela Dumitrescu


VIZIUNEA NOASTRĂ

“Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!” (Seneca)


Viziunea liceului nostru constă în formarea unui absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă şi cu o mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de ritmul rapid al transformărilor societăţii.


Viziunea şcolii este de a deveni un model al formării şi calificării profesionale,la nivelul standardelor europene.


MISIUNEA NOASTRĂ

Liceul nostru are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, pentru a face singuri ceea ce aşteptăm de la alţii, pentru a integra și a asigura tranziția de la școală la viața activă, în limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început.

Unitatea noastră de învățământ dezvoltă atât dorința elevilor de a se instrui permanent – educația permanentă fiind cheia succesului, în formarea competențelor funcționale esențiale pentru reușita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea și utilizarea informațiilor complexe cât și în formarea competențelor profesionale, în vederea facilitării inserției lor pe o piață a muncii modernă și competitivă.

OBIECTIVE STRATEGICE

În concordanţă cu politica educaţională promovată de către M.E., I.Ş J Sibiu, obiectivele strategice ale Liceului Tehnologic Henri Coandă sunt:

A. În domeniul funcţional al curriculum-ului:

 • 1. Eficientizarea procesului de învăţare prin creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare, la nivelul unității de învățământ.
 • 2. Dezvoltarea unor practici educaţionale în concordanţă cu nevoile elevilor: învăţare centrată pe elev, mediu de învăţare incluziv etc.
 • 3. Stabilirea ofertei curriculare din unitatea de învăţământ în funcţie de nevoile specifice comunităţii.

B. În domeniul funcţional al managementului şcolar:

 • 1. Implicarea echipei manageriale în monitorizarea şi evaluarea activităţii din liceu.
 • 2. Realizarea unei proiectări eficiente a activităţii manageriale, pe baza diagnozei, pentru asigurarea calităţii actului educaţional din liceu.
 • 3. Promovarea învățământului profesional și tehnic, inclusiv dual și corelarea ofertei educaționale cu cerințele economiei, în vederea unei bune inserții a absolvenților unității de învățământ.
 • 4. Facilitarea accesului la educaţie prin învățământul profesional și tehnic, a trecerii de la educație la viața activă prin programe de învățare la locul de muncă într-un sector de activitate cu potențial competitiv ridicat.

C. În domeniul funcţional al resurselor umane:

 • 1. Dezvoltarea competențelor metodice și de specialitate ale personalului didactic din liceu.
 • 2. Cultivarea respectiv formarea unei culturi a calităţii, prin promovarea unei politici de personal care să asigure eficiența activității unității noastre.

D. În domeniul funcţional al resurselor materiale şi financiare:

 • 1. Dezvoltarea bazei materiale, asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării instituţiei de învățământ.
 • 2. Gestionarea eficientă a resurselor financiare, administrarea bazei materiale, asigurarea unor condiţii ambientale optime.

E. În domeniul funcţional al dezvoltării instituţionale, colaborării şi relaţiilor comunitare:

 • 1. Dezvoltarea colaborării cu instituţii şi factori din comunitate în vederea asigurării sprijinului material şi financiar.
 • 2. Promovarea imaginii Liceului Tehnologic Henri Coandă.

ANGAJAMENTUL NOSTRU

LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ” SIBIU îşi propune ca, în parteneriat cu comunitatea locală, să dezvolte un climat favorabil învăţării bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de şanse egale în procesul dezvoltării sale ca persoană şi ca personalitate, spre a fi pregătit pentru o treaptă educaţională superioară în conformitate cu principiul formării continue văzut nu doar ca o formulă, ci ca o componentă instituţională care permite elevului să înveţe continuu cunoştinţe utile ce îl vor transforma în bun cetăţean al mileniului trei.

Această instituţie de învăţământ se adresează absolvenţilor de învăţământ gimnazial şi îşi asumă responsabilitatea devenirii profesionale şi umane ale elevilor săi.

Instituţia de învăţământ îşi propune formarea unui absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra propriei cariere şi să contribuie la formarea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională astfel încât să devină competitiv într-o economie de piaţă.


ROFLTHC se poate descarca de aici

RILTHC se poate descarca de aici

CE OFERIM NOI?

Oferta educaţională este centrată pe formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale de bază necesare continuării studiilor şi încadrării în domeniul specific pregătirii de bază.

 • tehnician mecatronist
 • operator la maşini cu comandă numerică – învăţământ dual
 • sculer matriţer – învăţământ dual
 • tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii
 • tehnician tehnolog mecanic
 • ştiinţe sociale – învăţământ frecvenţă redusă

Venituri se poate descarca de aici

MAI MULTE LINKURI


ULTIMELE NOUTĂŢI

ianuarie 2023

cu mai multe detalii...

ianuarie 2023

cu mai multe detalii...

ianuarie 2023

cu mai multe detalii...

ianuarie 2023

cu mai multe detalii...

ianuarie 2023

cu mai multe detalii...


citeşte mai mult...


ULTIMELE POZE

Proiecte, performanţe

Proiecte
Performanţe

vezi mai multe...


PĂREREA DVS.

Părere

"Îmi place aici. În special activităţile extraşcolare."

- Alex (clasa a X-a)